ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

 

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Οικοδομής για κάθε είδους κτιρίου. (Επαγγελματικά Κτίρια, Κτίρια Κατοικιών), όπως επίσης και Άδειες για παλαιά κτίρια:

Άδειες Οικοδομής νέων κτιρίων,
Άδειες Οικοδομής σε Διατηρητέα Κτίρια,
Προσθήκες σε υπάρχοντα κτίρια,
Αλλαγές Χρήσης,
Αναθεωρήσεις Οικοδομικών Αδειών,
Άδειες Διαρρυθμίσεων,
Ενημέρωση Φακέλου Οικοδομικής Αδείας.


ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
 

Παρέχεται κάθε είδους υπηρεσία που σχετίζεται με τις κατά τόπους Πολεοδομίες. Ορισμένες από αυτές αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω:

Βεβαίωση Κυρίας Χρήσης.
Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
Χρήση Γης.
Θεώρηση Οικοδομικής Άδειας για ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ.
Αντίγραφα Σχεδίων και Στελέχους από το αρχείο των Οικοδομικών Αδειών.
Άδεια χρήσης καταστημάτων.
Εγκρίσεις ΕΟΤ.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο μας, αναλαμβάνει την εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Εκπόνηση Στατικών Μελετών.
Κατασκευές κτιριακών έργων.
Μελέτες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Τοπογραφικές μελέτες.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες Ύδρευσης.
Μελέτες Αποχέτευσης (Ακαθάρτων -Όμβριων).
Μελέτες Θέρμανσης.
Μελέτες Κλιματισμού.
Μελέτες Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας.
Μελέτες Θερμομόνωσης.
Μελέτες Ανελκυστήρων (Ατόμων-Φορτίων).
Μελέτες Ηλεκτρολογικών (Φωτισμός-Κίνηση).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Καύσιμα Αέρια.
Εξαερισμός.
Πυρανίχνευση.
Πισίνες.
Συστήματα ανάκτησης Ατμών.
Δεξαμενές Υγρών & Αέριων καυσίμων.
Βιομηχανική Ψύξη -Ψυκτικοί Θαλάμοι.
Αντικεραυνική προστασία-Θεμελειακή Γείωση.
Ασθενή ρεύματα.
Φωτοτεχνία.
Συστήματα επεξεργασίας και διαχείρισης υδάτινων πόρων .(Αφαλάτωση κλπ).

 

Υγιεινή & Ασφάλεια.
Τεχνικός Ασφαλείας.
Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
Σχέδια Ασφαλείας Κατασκευών .